Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka za studente 3. godine preddiplomskog i 2. godine diplomskog studija koji gube pravo školovanja
by Vladimir Pleština - Thursday, 21 September 2017, 4:29 PM
 

Klasa:602-04/17-01/0014

Ur. broj:2181-204-01-05-17-0001

Split, 20. rujna 2017.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 128. sjednici održanoj dana 20. rujna 2017. donijelo je sljedeću:

 

O  D  L  U  K  U

 

I.

Studentima III. godine preddiplomskih sveučilišnih studija i II. godine diplomskih sveučilišnih studija, kojima je do završetka studija preostalo neostvarenih 30 ECTS bodova te završni odnosno diplomski rad s pripadajućim seminarima i projektima, a koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studija, odobrava se završetak studija u akademskoj godini 2017./2018.

 

    II.

Studenti iz toč. I. ove Odluke plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina