Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o načinu izračuna školarine u akademskoj godini 2017./2018.
by Vladimir Pleština - Thursday, 28 September 2017, 12:38 PM
 

Klasa:602-04/17-01/0013

Ur. broj:2181-204-01-05-17-0001

Split, 20. rujna 2017.

 

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 128. sjednici održanoj dana 20. rujna 2017. donijelo je sljedeću:

 

O  D  L  U  K  U

O NAČINU IZRAČUNA ŠKOLARINE U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.

 

1.      Student se oslobađa plaćanja participacije školarine ako ispunjava barem jedan od slijedećih uvjeta:

a)      ako je ostvario najmanje 55 ECTS bodova ili najmanje 55/60 ECTS bodova zaokruženih na dvije decimale upisanih u prethodnoj akademskoj godini.

b)      upisao najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, a ostao mu je nepoložen najviše 1 ispit ili završni rad (sa seminarom) ili diplomski rad (sa seminarom).

 2.      Student plaća participaciju u iznosu od 1/60 godišnje školarine za svaki nepoloženi ECTS bod iz prethodne akademske godine, a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario najmanje 42 ECTS boda ili najmanje 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj, a ne spada u prethodnu kategoriju studenata koji su oslobođeni od plaćanja participacije.

 3.      Student plaća participaciju u iznosu od 1/60 godišnje školarine   za svaki upisani ECTS bod u akademskoj godini 2017./2018., a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario manje od 42 ECTS boda ili manje od 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj.

 4.      Pri obračunu participacije ne računaju se ECTS bodovi pridijeljeni predmetima Završni preddiplomski rad, Završni preddiplomski ispit, Diplomski rad, Diplomski seminar.

 5.      Sukladno čl.18.st.13. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, student kojima je odobren prijelaz odnosno promjena studijskog programa podmiruju maksimalan iznos participacije u troškovima školarine, osim u slučaju kada upisuje višu godinu studija u odnosu na upisanu godinu studija s kojeg student prelazi, kada plaća participaciju školarini navedenu u prethodnim točkama.

 6.      Student nema pravo na povrat školarine ako se u tijeku akademske godine 2017./2018. ispisao sa studija, prekinuo studij ili je u tijeku akademske godine ostvario pravo na mirovanje studentskih obveza.

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina