Novosti

 
 
Saša Mladenović
Način izračuna školarine
by Saša Mladenović - Wednesday, 14 September 2016, 9:55 PM
 

Temeljem članka 40. Statuta Fakulteta, a na prijedlog Stručnog povjerenstva Dekana, Fakultetsko vijeće na 108. sjednici održanoj dana 14. rujna 2016. god., donijelo je sljedeću: 

O  D  L  U  K  U

O NAČINU IZRAČUNA ŠKOLARINE U AKADEMSKOJ GODINI 2016./2017. 

I.

1.     Student se oslobađa plaćanja participacije školarine ako ispunjava barem jedan od slijedećih uvjeta:

a)     Ako je ostvario najmanje 55 ECTS bodova ili najmanje 55/60 ECTS bodova zaokruženih na veći cijeli broj upisanih u prethodnoj akademskoj godini.

b)    Upisao najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, a ostao mu je ne položen najviše 1 ispit ili završni rad (sa seminarom) ili diplomski rad (sa seminarom). 

2.     Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine za svaki ne položeni ECTS bod iz prethodne akademske godine, a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario najmanje 42 ECTS boda ili najmanje 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj, a ne spada u prethodnu kategoriju studenata koji su oslobođeni od plaćanja participacije.

3.     Student plaća participaciju u iznosu 1/60 godišnje školarine kn za svaki upisani ECTS bod u akademskoj godini 2015./2016.,  a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario manje od 42 ECTS boda ili manje od 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na manji cijeli broj.

4.     Pri obračunu participacije ne računaju se ECTS bodovi pridijeljeni predmetima Završni preddiplomski rad, Završni preddiplomski ispit, Završni informatički projekt, Diplomski rad, Diplomski seminar i Projekt diplomskog rada.

5.     Sukladno čl. 18. st. 13. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskom i diplomskim sveučilišnim studijima, student kojima je odobren prijelaz odnosno promjena studijskog programa podmiruju maksimalan iznos participacije u troškovima školarine, osim u slučaju kada upisuje višu godinu studija u odnosu na upisanu godinu studija s kojeg student prelazi, kada plaća participaciju školarini navedenu u prethodnim točkama.

 Student nema pravo na povrat školarine ako se u tijeku akademske godine 2016./2017. ispisao sa studija, prekinuo studij ili je u tijeku akademske godine ostvario pravo na mirovanje studentskih obveza.

Napomena: dokaz o plaćanju participacije školarine u cijelosti potrebno je dostaviti pri upisu studentskoj službi uz ostale dokumente predviđene postupkom upisa.