Arhiva obavijesti

 
 
Saša Mladenović
Pojašnjenje rokova za obranu završnih i diplomskih radova
by Saša Mladenović - Wednesday, 16 September 2015, 11:51 AM
 

Poštovane kolegice i kolege,

kako se pojavljuju različite interpretacije oko krajnjeg datuma kada se može provesti obrana završnog/diplomskog rada ili ispita, evo sažetka rokova koji su usklađeni sa podacima o upisima koje je usvojilo Sveučilište u Splitu.

Temeljem provedene rasprave na sastanku Stručnog povjerenstva dekana dogovoreno je kako će Studentska služba temeljem  obrana završnih radova/ispita koji se uspješno završe do zaključno s 26.09. pripremiti studentima i izdati sve potrebne dokumente potrebne za upis na diplomsku razinu studija. Prema usvojenom kalendaru rang liste moraju se objaviti 30.09.2015. 

Svi završni/diplomski radovi ili ispiti koji se obave nakon 30.09.2015. registriraju se kao obavljeni u idućoj akademskoj godini, dakle 2015./16.

Mentori su prema istom dogovoru dužni prijaviti gotovost završnog/diplomskog rada (15.09. obavijest je poslana svim mentorima koji su popunili tiskanice elektronički). Ako je rad ocijenjen kao prihvatljiv Studentska služba obavit će pripremne radnje za provođenje obrane, čak i kada student još nije položio sve ispite, a s ciljem da se obrana provede čim student ostvari pravo izlaska na obranu.

Pretpostavljam da je do zabune došlo jer sam pojedinačno za svaki slučaj pojedinačno odgovarao za krajnji datum obrane rada. 

Ispričavam se ako sam ovakvim načinom rada ikoga doveo u zabludu.

S poštovanjem,

      Saša Mladenović