Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o izračunu participacije školarine u akademskoj godini 2019./2020.
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:51 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:


O  D  L  U  K  U 

 

I.


Studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji su u akademskoj godini 2018./2019. ostvarili manje od 55 ECTS bodova plaćaju školarinu sukladno Odluci o participaciji studenata u troškovima studija za akademske godine 2019./2020., 2020./2021. i 2021./2022.  Sveučilišta u Splitu od 12. srpnja 2019.
                                                           II.
Studenti III. godine preddiplomskih sveučilišnih studija i II. godine diplomskih sveučilišnih studija, kojima je do završetka studija preostao samo završni odnosno diplomski rad s pripadajućim seminarima i projektima ili preddiplomski završni ispit, a koji, sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, ne gube pravo studiranja, oslobođeni su plaćanja školarine u akademskoj godini 2019./2020.

 

  

                                                                                                     D e k a n

 

                                                                                         prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan