Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o plaćanju predmeta koji su zamjena za predmete (uključujući i one zbog kojih se gubi pravo studiranja)
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:41 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:


O  D  L  U  K  U 

 

I.

U slučaju da predmet koji student nije položio više nije u redu predavanja, student može upisati jedan ili više predmeta koji je Odjel, nadležan za predmetni studij, definirao kao zamjenu za taj predmet.

II.

Novi predmet se studentu računa kao upis predmeta prvi put, a u obračunu školarine u akademskoj godini 2019./2020. se računa kao nepoložen predmet.

III.

U slučaju da student, sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gubi pravo studiranja zbog predmeta koji više nije u redu predavanja te upisuje novi predmet kao zamjenu, na takve studente se primjenjuje Odluka o nastavku studija za studente koji gube pravo studiranja.

 

 

 

                                                                                                     D e k a n

 

                                                                                         prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan