Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o slušanju i polaganju predmeta s diplomskog studija za studente preddiplomskog studija
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:33 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:

O  D  L  U  K  U 

I.

Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija koji su ostvarili najmanje 150 ECTS boda, na osobni zahtjev, može se odobriti slušanje i polaganje određenih predmeta diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Ukupno opterećenje studenata u akademskoj godini 2019./2020. može biti najviše 60 ECTS boda u što se ubrajaju i neostvareni ECTS bodovi s preddiplomskog studija.

Predmeti diplomskog studija koji se slušaju i polažu u akademskoj godini 2019./2020., računaju se kao prvi put upisani.

Evidenciju o upisanim predmetima, prijavnicama i položenim ispitima vodi Studentska služba koja studentima izdaje knjižicu sa upisanim predmetima.

II.

Studenti kojima se odobri slušanje i polaganje predmeta diplomskog studija, za te predmete plaćaju participaciju od 133,33 kuna po ECTS bodu do maksimalnog iznosa od 8.000,00 kuna.

III.

Položeni predmeti diplomskog studija neće se računati kao predmeti položeni na preddiplomskom studiju već će se upisati  pri upisu na diplomski studij.

Ako dođe do promjene nastavnog programa ili se predmet diplomskog studija koji je odslušan i položen ukine, studenti su dužni upisati predmete diplomskog studija sukladno novom nastavnom programu.

 

                                                                                                   D e k a n

 

                                                                                                      prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan