Novosti

 
 
Picture of Nikola Marangunić
Odluka o završetku studija za studente koji gube pravo studiranja
by Nikola Marangunić - Thursday, 19 September 2019, 4:22 PM
 

Split, 19. rujna 2019.

 

Temeljem članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Vijeće fakulteta je na 165., sjednici održanoj dana 18. rujna 2019., donijelo sljedeću:


O  D  L  U  K  U

 

I.

Studentima III. godine preddiplomskih sveučilišnih studija i II. godine diplomskih sveučilišnih studija, kojima je do završetka studija preostalo neostvarenih 30 ECTS bodova te završni odnosno diplomski rad s pripadajućim seminarima i projektima ili preddiplomski završni ispit, a koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studija, odobrava se završetak studija u akademskoj godini 2019./2020.

 

         II.

Studenti iz toč. I. ove Odluke plaćaju participaciju školarine u iznosu od 8.000,00 kuna.


                                                                                  

                                                                                                D e k a n

  

                                                                                         prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan