Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o upisu predmeta s diplomskog studija za studente preddiplomskog studija
by Vladimir Pleština - Thursday, 20 September 2018, 8:49 PM
 

Split, 20. rujna 2018.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19 rujna 2018. donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U

I.

Studentima preddiplomskih sveučilišnih studija koji su ostvarili najmanje 150 ECTS boda, na osobni zahtjev, može se odobriti slušanje i polaganje određenih predmeta diplomskih studija u akademskoj godini 2018./2019.

Ukupno opterećenje studenata u akademskoj godini 2018./2019. može biti najviše 60 ECTS boda u što se ubrajaju i neostvareni ECTS bodovi sa preddiplomskog studija.

Predmeti diplomskog studija koji se slušaju i polažu u akademskoj godini 2018./2019., računaju se kao prvi put upisani.

Evidenciju o upisanim predmetima, prijavnicama i položenim ispitima vodi Studentska služba koja studentima izdaje knjižicu sa upisanim predmetima.

II.

Studenti kojima se odobri slušanje i polaganje predmeta diplomskog studija, za te predmete plaćaju participaciju od 133,33 kuna po ECTS bodu do maksimalnog iznosa od 8.000,00 kuna.

III.

Položeni predmeti diplomskog studija neće se računati kao predmeti položeni na preddiplomskom studiju već će se upisati  pri upisu na diplomski studij.

Ukoliko dođe do promjene nastavnog programa ili se predmet diplomskog studija koji je odslušan i položen ukine, studenti su dužni upisati predmete diplomskog studija sukladno novom nastavnom programu.

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina