Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o studentima kojima je ostao samo diplomski rad, a gube pravo školovanja
by Vladimir Pleština - Thursday, 20 September 2018, 8:48 PM
 

Split, 20. rujna 2018.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19 rujna 2018. donijelo je sljedeću:

O  D  L  U  K  U

 

I.

Studentima diplomskih sveučilišnih studija, kojima je do završetka studija ostao diplomski rad s pripadajućim seminarima i projektima, a koji sukladno Pravilniku o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, gube pravo studija, odobrava se ponovni upis diplomskog rada i završetak studija u akademskoj godini 2018./2019.

II.

Studenti iz toč. I. ovog prijedloga plaćaju participaciju 1000,00 kn.

 

 

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                               prof. dr. sc. Jasna Puizina