Novosti

 
 
Picture of Vladimir Pleština
Odluka o načinu izračuna školarine u akademskoj godini 2018./2019.
by Vladimir Pleština - Monday, 24 September 2018, 11:34 AM
 

Split, 20. rujna 2018.

 

Temeljem članka 43. Statuta Fakulteta, Fakultetsko vijeće na 147. sjednici održanoj dana 19 rujna 2018. donijelo je sljedeću:

 

O  D  L  U  K  U

O NAČINU IZRAČUNA ŠKOLARINE U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.

 

1.      Student se oslobađa plaćanja participacije školarine ako ispunjava barem jedan od sljedećih uvjeta:

a)      ako je ostvario najmanje 55 ECTS bodova ili najmanje 55/60 broja upisanih ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini zaokruženih na manji cijeli broj;

b)      ako je upisao najmanje 60 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini, a ostao mu je nepoložen najviše jedan predmet, odnosno završni preddiplomski ispit ili završni rad (sa seminarom) ili diplomski rad (sa seminarom).

 

2.      Student plaća participaciju u iznosu od 1/60 godišnje školarine za svaki nepoloženi ECTS bod iz prethodne akademske godine, a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario najmanje 42 ECTS boda ili najmanje 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj, a ne spada u prethodnu kategoriju studenata koji su oslobođeni od plaćanja participacije.

 

3.      Student plaća participaciju u iznosu od 1/60 godišnje školarine za svaki upisani ECTS bod u akademskoj godini 2018./2019., a najviše 8.000,00 kn, ako je ostvario manje od 42 ECTS boda ili manje od 42/60 ECTS bodova upisanih prethodne akademske godine zaokruženih na veći cijeli broj.

 

4.      Pri obračunu participacije ne računaju se ECTS bodovi pridijeljeni predmetima Završni preddiplomski rad, Završni preddiplomski ispit, Diplomski rad, Diplomski seminar.

 

5.      Sukladno čl.18.st.13. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, student kojem je odobren prijelaz, odnosno promjena studijskog programa podmiruje maksimalan iznos participacije u troškovima školarine, osim u slučaju kada upisuje višu godinu studija u odnosu na upisanu godinu studija s kojeg student prelazi. U tom slučaju student plaća participaciju školarine prema uvjetima u prethodnim točkama.

 

6.      Student nema pravo na povrat školarine ako se u tijeku akademske godine 2018./2019. ispisao sa studija, prekinuo studij ili je u tijeku akademske godine ostvario pravo na mirovanje studentskih obveza.


1.      Redoviti studenti koji nisu državljani Republike Hrvatske niti državljani država članica Europske Unije plaćaju za akademsku godinu 2018./2019. participaciju od 8.000,00 kuna bez obzira na ostvarene ECTS bodove u prethodnoj akademskoj godini na tom studiju (kod upisa 2018./2019. kao sljedeće akademske godine na istom studiju).  

 

                                                                                                        D e k a n i c a

 

                                                                                                prof. dr. sc. Jasna Puizina