Sustav osiguravanja kvalitete Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, (dalje Fakultet) predstavlja sveukupnost uspostave kulture kvalitete na Fakultetu implementacijom Standarda i smjernica za osiguravanje kvalitete u europskom području visokog obrazovanja sa svrhom integracije Fakulteta u sveučilišni, nacionalni i europski prostor visokog obrazovanja s razvijenom kulturom kvalitete.

Sustav osiguravanja kvalitete na Fakultetu sprovode sljedeća tijela: 

  • Odbor za unaprjeđenje kvalitete,
  • Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta,
  • Ostala relevantna tijela sustava osiguravanja kvalitete.

Temeljni dokumenti Sustava za osiguravanje kvalitete Fakulteta su:

Temeljni dokumenti SOK-e PMF-a u Splitu