Uvode se osnovne tehnike stohastičkih simulacija koje se primjenjuju na različite fizikalne sustave i modele.

Simuliranje slučajnih varijabli. Generatori pseudoslučajnih brojeva. Brownova dinamika. Perkolacija. Metode transformacije raspodjele i metode odbacivanja. Višedimenzionalna integracija korištenjem Monte Carlo metode. Procjena statističkih grešaka. Markovljevi lanci i Isingov model. Metropolisov algoritam. Fazni prijelazi. Simulacija kontinuiranih sustava. Periodični rubni uvjeti. Primjena na probleme mnoštva čestica u klasičnoj i kvantnoj fizici. Kvantni Monte Carlo.