Sadržaj:
Uvod. Nabijena čestica u elektrostatskom polju. Otklon elektrona u katodnoj cijevi. Nabijena čestica u magnetostatskom polju. Katodna cijev s otklanjanjem pomoću magnetostatskog polja. Gibanje čestica pod istovremenim djelovanjem elektrostatskog i magnetostatskog homogenog polja. Elektrostatske leće. Primjene. Maseni spektrometar. Linearni akceleratori. Ciklotron. Klasifikacija čvrstih tijela. Energetske vrpce u vodičima. Emisija elektrona iz metala. Poluvodiči i energetske vrpce u poluvodičima. Primjese u poluvodičima. Generacija i rekombinacija. Koncentracija nositelja naboja. Fermijeva razina. Pokretljivost nositelja naboja. Vodljivost poluvodiča. Difuzija u poluvodičima. Poluvodički P-N spoj, ispravljačka dioda. Vrste dioda.

Seminar: Svaki student nadopunjuje znanje s predavanja obradom zadane teme iz navedenog područja i njenom javnom prezentacijom.

Oblici provodjenja nastave:
Predavanja i seminar (30+15). U nastavi se upotrebljavaju audio-vizualna pomagala i računalo.

Način provjere znanja i polaganja ispita:
Tri kolokvija tijekom semestra. Usmeni ispit. Potrebni elementi: položen usmeni ispit. Ukoliko je student uspješno kolokvirao sve kolokvije, oslobađa se ispita.