Termodinamički zakoni. Zakoni očuvanja i mehanika neprekidnih sredina. Princip lokalne ravnoteže. Linearna neravnotežna teremodinamika  Brzina nastajanja entropije. Termodinamičke sile i konjugirani tokovi. Onsagerove relacije recipročnosti. Termoelektrični efekti. Difuzija većeg broja tekućina. Kemijske reakcije većeg broja komponenti. Kuboova formula i fluktuacijsko-disipacijski teorem. Fokker-Planckova jedandžba. Boltzmannova transportna jednadžba.