Uvode se osnovne tehnike stohastički simulacija koje se primjenjuju na različite fizikalne sustave i modele.

Simuliranje slučajnih varijabli. Generatori pseudoslučajnih brojeva. Brownova dinamika. Metode transformacije raspodjele i metode odbacivanja. Višedimenzionalna integracija korištenjem Monte Carlo metode. Markovljevi lanci i Isingov model. Metropolisov algoritam. Procjena statističkih grešaka. Simulacija kontinuiranih sustava. Periodični rubni uvjeti. Primjena na probleme mnoštva čestica u klasičnoj i kvantnoj fizici. Varijacijski kvantni Monte Carlo.

Klasifikacija modela.  Proces modeliranja. Simulacijski alati.  Modeliranje brzine promjene. Tehnike simuliranja. Sila i gibanje (padanje, bungee jumping, njihala).  Zakoni očuvanja energije i impulsa. Modeliranje rakete. Plinski zakoni i ronjenje.  Neograničen i ograničen rast. Modeliranje radioaktivnog raspada. Kompeticija. Doziranje lijekova. Električni krugovi. Širenje bolesti. Globalno zatopljenje. Empirijski modeli. Stohastičko modeliranje.  

Kristalna struktura. Difrakcija valova i recipročna rešetka. Brillouinova zona. Kohezija kristala. Fononi. Debyeva teorija toplinskog kapaciteta. Model slobodnog elektronskog plina. Toplinski kapacitet metala. Električna i toplinska vodljivost metala. Wiedemann-Franzov zakon. Kronig-Penney model. Energijske vrpce. Šupljine. Poluvodiči. Dielektrična svojstva kristala. Magnetska svojstva kristala. Supravodljivost. Laseri.

Prostor i vrijeme. Problem gibanja: brzina, sila, energija. Zakoni sačuvanja i simetrije. Pojam polja i osnovnih oblika međudjelovanja. Jedinstvo fizike. Osnovni pojmovi elektro-magnetizma. Osnove termodinamike. Problemi klasične fizike.